So07212024

Letztes UpdateSa, 08 Jun 2024 8pm

Back Aktuelle Seite: Unterhaltsames Unterhaltsames Poesie Van nho ngay ay

Van nho ngay ay

VÅn nh§ ngày Ãy
M
ình ngÒi bên nhau
VÅn nh§ ngày Ãy
Tr©i n¡ng chi‰u Ãm áp
VÅn nh§ ngày Ãy
Chim hót vui tÜÖi
VÅn nh§ ngày Ãy
M
ình ngÒi bên nhau
VÅn nh§ ngày Ãy
Gió luÒn rÓi tóc em
VÅn nh§ ngày Ãy
M
ình ngÒi bên nhau
Em vÅn nh§ ngày Ãy
ChÌ m
ình anh và em

TØng gi†t mÜa rÖi rÖi
Cho rØng lá cây tÜÖi
Cho ÇÃt nܧc mát khÕe
Cho con ngÜ©i sÓng mãi
TØng gi†t nܧc m¡t rÖi rÖi
Cho nh»ng giây phút cùng v§i anh
Cho nh»ng câu nói dÎu dàng
Cho nh»ng vÒng tay em ái
Cho nh»ng bài hát cho em nh§ ljn anh
Cho nh»ng Çêm lånh lùng mình em cô ÇÖn
TØng gi†t mÜa rÖi rÖi
TØng gi†t nܧc m¡t rÖi rÖi
Cho con ngܩi
Cho riêng mình em